Wat ik Geloof

Het geloofsmanifest 2017

Voorwoord aan u ;

"Een juist argument bestaat uit meerdere stellingen en een conclusie die op basis van de regels van de logica volgt uit de stellingen en er moet bewijs aangedragen worden, d.w.z. iets van rechtvaardiging voor de stellingen om aan te tonen dat deze meer waarschijnlijk waar zijn dan onwaar" 

Ik doe niet aan aannames en vage combinaties van getallen om een profetie te voorspellen die niet gebaseerd is op het bovenstaande.

Mijn geloofs punten ;

De geloofs punten van "Jehova's Getuigen" en hun "Beleidvolle Slaaf" zijn vaak onzuiver en onwaar gebleken volgens mij want :

 * De Bijbel en canon van de 66 boeken waaruit het bestaat is God's enige geinspireerde woord.

De Bijbel is het enige boek uit de oudheid waarvan de Schrijver nog in leven is.

* God is almachtig en schiep de hemel en de aarde inclusief de mens met een doel. De aarde is zover de Bijbel het uitlegt een schijf en of schotel(Jesaja 40;22)en geen spinnende rond of bol.

Er is door Jezus de mens geen nieuwe godsdienst opgericht maar alleen het vervullen van de Mozaische Wet(Torah)

* Dat de aarde altijd bewoond zal blijven(Matheus 5:5). Derhalve zal de aarde nooit worden vernietigd. Er alleen verder sterrenbeelden zijn, een maan en zon die draaien binnen de hemel en of gewelf van de aarde als projecties en niet als planeten.  De aarde staat vast en draait niet.Alleen de aarde is bewoonbaar. Er is geen heelal.

* God maakte niet een eindeloze en nutteloze heelal zoals het ons werd geleerd de afgelopen 500 jaar. Het ontzag voor de Schepper zit niet in deze theorie.

* De naam van de Almachtige God , Yahweh(YHWH) of Yehowah(YHWH) als meest herkenbaar  in Nederland

* Dat het onterecht is om de persoonlijke naam van God weg te laten en of niet uit te spreken. 

* Jezus van Nazareth werd als mens uniek geboren en na zijn dood ging hij als enige mens ooit naar de hemel. Geen enkel ander mens ging naar de hemel.Hebreen 5:5

* Alle doodden zijn in een slaap  en wachten op een opstanding in de Nieuwe Wereld situatie. Mensen gingen en gaan niet naar de hemel om verder te leven na hun dood. Er bestaat geen onstervelijke ziel binnen een sterfbare lichaam.

* Jezus bij zijn wederkomst op aarde terug komt als onstervelijke Joodse mens.

* Jezus God's Koninkrijk gaat op aarde regeren vanuit Sion en niet zoals kerken beweren in de hemel.

* God's Koninkrijk wordt ooit bestuurd vanuit het nieuwe Jeruzalem(de hoofdstad).

* De aarde in paradijs condities zal worden hersteld tijdens Jezus regering op aarde.

* De enige doop is gehele onderdompeling in water en op een volwassen leeftijd. Op basis van Jezus zijn naam alleen(Handelingen 2:38, 8:34-38)). De doop beschreven in Matheus 28:19b is een toevoeging geweest in de 4de eeuw en derhalve onschriftuurlijk.

* Het nemen van de symbolen brood en wijn is passend aangaande het verbond dat Jezus sloot met de mensheid. Rekening houdend dat onze bestemming als mens alleen de aarde is.

* Onder God's Koninkrijk de zachtmoedige/rechtvaardigen(Matheus 5:5) alleen zullen leven zonder ziekte en dood.

* De doden een rechtvaardige opstanding krijgen op de platte aarde.

* Onder God's Koninkrijk er geen religies meer zijn en er, alleen  zuivere aanbidding en/ onderwijs is.

* De aankondiging van Goede Nieuws van het Koninkrijk is fundamenteel is in ons geloof.

* De Bijbel alleen geeft inzicht omtrent God's plannen met de aarde en u.

* Jezus van Nazareth is uw -enige bemiddelaar tot God. Niet een bestuur.

* Wij volgelingen van Jezus van Nazareth zijn. De naam christenen was alleen een in de eerste eeuw voor volgelingen van Jezus( Handelingen 11:26)als volksnaam. 

* Satan ,de duivel, een gevallen engel is het die de hele mensheid heeft misleid en ons in zonde met de dood als gevolg. Zijn invloed zal teniet worden gedaan op aarde bij de terugkomst van Jezus.

* De wederkomst van Jezus is zichtbaar voor de aardse mensen, samen met engelen zal hij zijn glorierijke komst bijzetten. Voor zijn wederkomst zal een periode zijn van grote turbulentie en verdrukking zijn op aarde.  

* Har-Mageddon(Openbaring 16:16) is een plaats op aarde en niet de naam voor de "grote dag" van Yahweh en of Yehowah God.

* Jezus momenteel nog aan de rechterhand van God de Vader zit, Psalm 110:1

* Jezus geen engel was of is.Jezus is als mens geboren , gestorven en als enige mens ooit naar de hemel opgegaan. 

* Het grootste wonder beschreven in de Bijbel was de hemel opvaart van de mens Jezus.

* De groep van 144.000 in het Boek Openbaring is dezelfde als de grote schare , beiden een symbolische aantal van Christelijke- Joden en niet Joden die gezegeld zijn(studie ; Raymond C. Faircloth). Zij hebben geen hemels leven en zullen op aarde regeren cq leven na de wederkomst van Jezus , hun leider en Koning.

* Alle beloftes aan Abraham zijn gedaan aangaande het hestel door Jezus en in hem(Gal. 3:29)

* Jezus Christus alle autoriteit heeft ontvangen reeds en regeert op de nieuwe "schepping".

* Wij verkondigen het goede nieuws van God's komende Koninkrijk. Zo ook om de hele Bijbelse Waarheid te onderwijzen.(Handelingen 8:12)

* Onze beweging volgt geen mensen na. 1 Petrus 2:21 is de oproep voor onze loopbaan om Jezus zo nauwkeurig mogelijk te volgen.

* Wij leggen geen vertrouwen in een bepaalde 'religie', genootschap, denominatie of 'organisatie' voor onze redding. Alle religies zijn man made gebleken.

WARE AANBIDDING GEEFT DE MEESTE VREUGDE ZONDER EEN RELIGIE WANT ;

 Yehowah  is „de gelukkige God”, en hij wil dat ook zijn dienstknechten gelukkig zijn (1 Timotheüs 1:11). Dat blijkt uit de volgende Bijbelteksten:

  • „Wie vrolijk van hart is, heeft voortdurend een feestmaal.” — Spreuken 15:15.

  • „Ik ben te weten gekomen dat er voor hen niets beters is dan zich te verheugen en goed te doen tijdens zijn leven; en ook dat ieder mens eet en inderdaad drinkt en het goede ziet voor al zijn harde werk. Het is de gave Gods.” — Prediker 3:12, 13.

  • „Wat de edelmoedige betreft, met betrekking tot edelmoedige dingen heeft hij raad gegeven, en ten gunste van edelmoedige dingen zal hijzelf opstaan.” — Jesaja 32:8.

  • „Komt tot mij, allen die zwoegt en zwaar beladen zijt, en ik [Jezus] zal u verkwikken. Want mijn juk is weldadig en mijn vracht is licht.” — Mattheüs 11:28, 30.

  • „Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.” — Johannes 8:32.

  • „Laat een ieder [geven] zoals hij in zijn hart heeft besloten, niet met tegenzin of onder dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.” — 2 Korinthiërs 9:7.

  • „De vrucht van de geest . . . is liefde, vreugde, vrede, . . . vriendelijkheid, goedheid.” — Galaten 5:22.

  • „De vrucht van het licht bestaat in elke soort van goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.” — Efeziërs 5:9.

Jan Hoekstra, Bijbel onderzoeker en gelovige